แผนการสอนเร่ืองแรง(ป.1)

คำอธิบายชั้นเรียน

แรงเกิดจากกาออกแรงกับวัตถุุ