477-404 Seminar in BIS


ผู้สอน
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
477-404 Seminar in BIS

Class ID
51392

Class Code
477-404

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำเสนอ ในหัวข้อที่น่าสนใจทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ รวมทั้งการเชิญวิทยากร การศึกษาดูงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)