วิทยาศาสตร์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เพื่อการทดสอบ user testing ของวิชา HCI ปีการศึกษา 1/2554