homeSocial Development Administration
person
Social Development Administration

ผู้สอน
นาย วันพิชิต ศรีสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
Social Development Administration

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
51425

รหัสวิชาของสถานศึกษา

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมาย ทฤษฎี หลักการ และองค์ประกอบของการบริหารการพัฒนาสังคม ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกลไกขององค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทในการบริหารงาน รวมทั้งปัญหาและทางเลือก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)