ภาษาไทยมาตราตัวสะกด

คำอธิบายชั้นเรียน

มาตราตัวสะกดมีหลายมาตรา เช่น  มาตรา ตัวสะกด แม่ ก.กา แม่กก  แม่กบ  แม่กน แม่กด  แม่กง  แม่กม  แม่เกอว  แม่เกย