855-231 Metal Packaging Technology 63


ผู้สอน
พรสถิตย์ สุขชู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
855-231 Metal Packaging Technology 63

Class ID
51471

Class Code
855-231

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

ในวิชา Metal Packaging Technology หรือเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โลหะนี้ นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับชนิดและประเภทของบรรจุภัณฑ์โลหะ กระบวนการผลิต การทดสอบมาตรฐานด้านคุณภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาในกระบวนการผลิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)