home441-304 Organizational Behavior in Management ภาคการศึกษาที่ 1/2563
person
441-304 Organizational Behavior in Management ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ผู้สอน
ภัทรอร เวสารัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
441-304 Organizational Behavior in Management ภาคการศึกษาที่ 1/2563

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
51489

รหัสวิชาของสถานศึกษา

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

พฤติกรรมขององค์การและพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ความเข้าใจพฤติกรรมระดับบุคคล กลุ่ม กลุ่มผลประโยชน์ และองค์การเกี่ยวกับการเรียนรู้ การจูงใจ การตัดสินใจ ภาวะผู้นำ การสื่อสาร รวมทั้งวัฒนธรรมองค์การ การจัดการความขัดแย้งและการจัดการการเปลี่ยนแปลง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)