ภาษาไทย ม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมีทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนได้ถูกต้อง