427-312 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Sciences Research Methodology 1/63)


ผู้สอน
พะเยาว์ ละกะเต็บ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 22 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
427-312 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Sciences Research Methodology 1/63)

Class ID
51509

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คำอธิบายวิชา

การเลือกหัวข้อการกำหนดปัญหาการวิจัย การสร้างกรอบแนวคิด การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การสร้างและทดสอบเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย The term ‘research’ refers to the systematic method consisting of enunciating the problem, formulating a hypothesis, collecting the facts or data, analysing the facts and reaching certain conclusions either in the form of solutions(s) towards the concerned problem or in certain generalisations for some theoretical formulation.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)