ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3

คำอธิบายชั้นเรียน

เติมตัวอักษรที่หายไปในช่องว่าง