homeรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวช.2 คธ.2/1-2
person
รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวช.2 คธ.2/1-2

ผู้สอน
ครู ฐาปนวัฒน์ ธงชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวช.2 คธ.2/1-2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
51601

รหัสวิชาของสถานศึกษา

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)