การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รหัส60 วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่1-2


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ทองนาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รหัส60 วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่1-2

Class ID
51608

Class Code
003-317

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คำอธิบายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา วิธีปฏิบัติกในการผลิตและนำเสนอรูปแบบมัลติมีเดีย ผ่านสื่อต่างๆ ประเภทของโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนามัลติมีเดีย การเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เทคนิคและรูปแบบการนำเสนอ ตลอดจนการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)