User testing#4 ACC1


ผู้สอน
ลลิตา ถาวรรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
User testing#4 ACC1

Class ID
517

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

ใช้สำหรับทำ user testing  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เอกบัญชี คณะวิทยาการจัดการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)