เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฏิญาณของภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์คือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง โดนใจ ไม่จำเจ จากการนำกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทั้งในเชิงสุนทรีย์และในเชิงพานิชย์  ปลุกถ่ายความรู้และความเข้าใจในกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองช่องว่างและสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งในระดับอาเซียนและในระดับสากล

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นในการสร้างอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นซึ่งสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์และสำรวจความต้องการของผู้ใช้ประกอบกับแนวคิดนอกกรอบที่ไม่ถูกจำกัดอยู่ในคำว่าเป็นไปไม่ได้ หากแต่สร้างความ เป็นไปได้ โดยอาศัยทิศทางของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบันและในอนาคตเป็นตัวบ่งชี้การออกแบบผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันและในอนาคตถือเป็นจุดแข็งที่สุดจุดหนึ่งของประเทศ องค์กร หรือแบรนด์  ดังนั้นหลักสูตรวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงมีการพัฒนาจากความต้องการของผู้ใช้ พัฒนาเป็นสิ่งของที่จับต้องได้และเป็นไปได้ในปัจจุบัน  ผ่านการวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์สู่การสัมผัสได้ทางความรู้สึกเพื่อเข้าถึงจิตใจของผู้ใช้และผู้บริโภคต่อไปในอนาคตศึกษาแนวคิด และกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านภูมิปัญญาไทย และความต้องการของตลาดที่สัมพันธ์กับการประกอบธุรกิจขนาดย่อม นักศึกษาที่เลือกศึกษาผลิตภัณฑ์ทั่วไป หรือเลือกศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา  และเครื่องจักรสารต่างๆ ให้ศึกษาต่อเนื่องตามแนวทางที่ได้เลือกไว้