homeการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
person
การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

ผู้สอน
นาย นรเด่น ดาโอ๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5174

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่ช่วยในการฝึกหัดใช้คอมพิวเตอร์และกระบวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่่งมีความเหมาะสมกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความชำนาญในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทันกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)