เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่ช่วยในการฝึกหัดใช้คอมพิวเตอร์และกระบวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่่งมีความเหมาะสมกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความชำนาญในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทันกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน