การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่ช่วยในการฝึกหัดใช้คอมพิวเตอร์และกระบวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่่งมีความเหมาะสมกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความชำนาญในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทันกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน