homeระบบการจัดการฐานข้อมูล
personperson_add
ระบบการจัดการฐานข้อมูล

ผู้สอน
person
กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบการจัดการฐานข้อมูล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5176

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

              ศึกษามโนทัศน์ของฐานข้อมูล จุดมุ่งหมาย ความไม่พึ่งพิงของข้อมูล ความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้างทางตรรกะและโครงสร้างกายภาพ เค้าร่างและเค้าร่างย่อย ข้อมูลแบบลำดับชั้น แบบเครือข่าย และแบบสัมพันธ์ การทำให้เป็นบรรทัดฐานระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 เค้าร่างแบบคาโนนิคัล ความไม่พึ่งพิงของข้อมูล และภาษาพรรณนาข้อมูล ข้อคำถามของพีชคณิตของความสัมพันธ์ แคลคูลัสความสัมพันธ์ โครงสร้างข้อมูลสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ กลวิธีในการออกแบบและการแปล โครงสร้างหน้าที่ของคำสั่งสอบถาม ความมั่นคงของข้อมูล รวมทั้งความบูรณภาพของข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)