เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบการจัดการฐานข้อมูล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

              ศึกษามโนทัศน์ของฐานข้อมูล จุดมุ่งหมาย ความไม่พึ่งพิงของข้อมูล ความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้างทางตรรกะและโครงสร้างกายภาพ เค้าร่างและเค้าร่างย่อย ข้อมูลแบบลำดับชั้น แบบเครือข่าย และแบบสัมพันธ์ การทำให้เป็นบรรทัดฐานระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 เค้าร่างแบบคาโนนิคัล ความไม่พึ่งพิงของข้อมูล และภาษาพรรณนาข้อมูล ข้อคำถามของพีชคณิตของความสัมพันธ์ แคลคูลัสความสัมพันธ์ โครงสร้างข้อมูลสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ กลวิธีในการออกแบบและการแปล โครงสร้างหน้าที่ของคำสั่งสอบถาม ความมั่นคงของข้อมูล รวมทั้งความบูรณภาพของข้อมูล