การแต่งคำประพันธ์ ท ๓๑๒๐๕ (ชั้นม.๔/๒)

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่จัดให้มีการเรียนรู้เกี่ยวการแต่งคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ โคลง ฉันท์  กาพย์  กลอน  ร่าย