homeการแต่งคำประพันธ์ ท ๓๑๒๐๕ (ชั้นม.๔/๒)
person
การแต่งคำประพันธ์ ท ๓๑๒๐๕ (ชั้นม.๔/๒)

ผู้สอน
นาง คุณากร ทิพย์มนตรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การแต่งคำประพันธ์ ท ๓๑๒๐๕ (ชั้นม.๔/๒)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5177

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนที่จัดให้มีการเรียนรู้เกี่ยวการแต่งคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ โคลง ฉันท์  กาพย์  กลอน  ร่าย 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)