ภาษาไทย ๖ ท ๓๓๑๐๒ (ม. ๖ )

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับรายวิชาภาษาไทย สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕