homeภาษาไทย ๖ ท ๓๓๑๐๒ (ม. ๖ )
personperson_add
ภาษาไทย ๖ ท ๓๓๑๐๒ (ม. ๖ )

ผู้สอน
นาง คุณากร ทิพย์มนตรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ๖ ท ๓๓๑๐๒ (ม. ๖ )

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5179

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับรายวิชาภาษาไทย สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)