เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทยเพื่อการสืบค้นผ่านสื่อ ICT (ชั้น ม. ๖/๑)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลทางสื่อ ICT สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม. ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕