homeวท0214 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
person
วท0214 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

ผู้สอน
นาย นุสรณ์ อ่อนทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท0214 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5181

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

      การเขียนผังงาน ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรม ประเภทข้อมูลแบบต่างๆ   ค่าคงที่ ตัวแปรนิพจน์และตัวกระทำการ คำสั่งในการควบคุมการทำงาน อาร์เรย์ โปรแกรมย่อยและอาร์กิวเม้นต์ วิธีการนำข้อมูลเข้า-ออกอย่างง่าย การเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานกับแฟ้มข้อมูล รูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ดี เทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ 

 

วัตถุประสงค์

               1.    มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง

2.    สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาแบบมีโครงสร้าง

3.    สามารถจัดทำเอกสารประกอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4.    มีเจตคติที่ดีในการศึกษาและการปฏิบัติต่อวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)