homeวท0214 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
personperson_add
วท0214 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

ผู้สอน
นาย นุสรณ์ อ่อนทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วท0214 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5181

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

      การเขียนผังงาน ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรม ประเภทข้อมูลแบบต่างๆ   ค่าคงที่ ตัวแปรนิพจน์และตัวกระทำการ คำสั่งในการควบคุมการทำงาน อาร์เรย์ โปรแกรมย่อยและอาร์กิวเม้นต์ วิธีการนำข้อมูลเข้า-ออกอย่างง่าย การเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานกับแฟ้มข้อมูล รูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ดี เทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ 

 

วัตถุประสงค์

               1.    มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง

2.    สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาแบบมีโครงสร้าง

3.    สามารถจัดทำเอกสารประกอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4.    มีเจตคติที่ดีในการศึกษาและการปฏิบัติต่อวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)