เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท0214 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

      การเขียนผังงาน ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรม ประเภทข้อมูลแบบต่างๆ   ค่าคงที่ ตัวแปรนิพจน์และตัวกระทำการ คำสั่งในการควบคุมการทำงาน อาร์เรย์ โปรแกรมย่อยและอาร์กิวเม้นต์ วิธีการนำข้อมูลเข้า-ออกอย่างง่าย การเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานกับแฟ้มข้อมูล รูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ดี เทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ 

 

วัตถุประสงค์

               1.    มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง

2.    สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาแบบมีโครงสร้าง

3.    สามารถจัดทำเอกสารประกอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4.    มีเจตคติที่ดีในการศึกษาและการปฏิบัติต่อวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์