เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล  ชนิดของสัญญาณและวิธีการส่งข้อมูล สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล  ศึกษาองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การออกแบบเครือข่ายสารสนเทศกับอินเตอร์เน็ต วิธีการติดต่อกับอินเตอร์เน็ต บริการต่างๆบนอินเตอร์เน็ต