อ21205 | ภาษาอังกฤษอ่านเขียน1 | ม.1


ผู้สอน
Mr. Atthaphong Srithao
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
อ21205 | ภาษาอังกฤษอ่านเขียน1 | ม.1

Class ID
51853

Class Code
อ21205

สถานศึกษา
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คำอธิบายวิชา

รหัสวิชา อ21205
รายวิชา อังกฤษอ่านเขียน1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 🇬🇧

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2-18
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
เวลาเรียน/สัปดาห์ 1 คาบเรียน
เวลาเรียนรวม 20 ชั่วโมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ครูผู้สอน นายอรรถพงษ์ ศรีท้าว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)