homeอ21205 | ภาษาอังกฤษอ่านเขียน1 | ม.1
person
อ21205 | ภาษาอังกฤษอ่านเขียน1 | ม.1

ผู้สอน
นาย อรรถพงษ์ ศรีท้าว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
อ21205 | ภาษาอังกฤษอ่านเขียน1 | ม.1

Class ID
51853

Class Code
อ21205

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รหัสวิชา อ21205
รายวิชา อังกฤษอ่านเขียน1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 🇬🇧

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2-18
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
เวลาเรียน/สัปดาห์ 1 คาบเรียน
เวลาเรียนรวม 20 ชั่วโมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ครูผู้สอน นายอรรถพงษ์ ศรีท้าว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)