home(1/2556)COM4118.01 Computer Science Project II
person
(1/2556)COM4118.01 Computer Science Project II

ผู้สอน
ภาณุ(Phanu) วราภรณ์(Waraporn)
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
(1/2556)COM4118.01 Computer Science Project II

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5189

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

COM4118 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หมู่เรียน 02


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)