(2-3/2555)COM4901.01 การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ Professional Training in Computer Sciences

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  2(0-270)