homeเว็บไซต์สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
personperson_add
เว็บไซต์สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ผู้สอน
Miss kanyanat punyaluksanavadee
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เว็บไซต์สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5192

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

 
เว็บไซต์
สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
(Websites for English Language
Learning and Teaching)
 
ปัจจุบันสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทาง วิทยาการ ระบบสื่อสาร และการคมนาคม จนเกิดกระแสโลกาภิวัตน์ที่เชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของโลกเข้าเป็นหนึ่งเดียว
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ความสำคัญแก่ผู้เรียน (Leaner-Centered) โดยครูเป็นผู้ให้การสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนทราบความสนใจ ความต้องการ และปัญหาทางการเรียนของตนเอง ตระหนักถึงความสำคัญที่ฝึกฝนตนเอง และเป็นสิ่งเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้ จากแหล่งวิทยาการต่าง ๆ และสนองความต้องการของบุคคลโดยเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT) จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet Network) เพื่อปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามสังคมแห่งการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษจึงนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน โดยเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในแวดวงการศึกษา การวิจัย การทำงาน การประกอบอาชีพ และในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ให้เกิดผล โดยมุ่งให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพภาพนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง
การเรียนการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดผลนั้น ต้องไม่จำกัดวงแคบอยู่แต่ในเฉพาะห้องเรียน แต่การเรียนการสอนจะต้องเสริมด้วยการสร้างระบบและสิ่งแวดล้อมที่สามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาต่าง ๆ เพิ่มเติมได้มากที่สุด ตามความสนใจ ตามระดับความสามารถ และตามความต้องการของผู้เรียน
Websites for English Language Learning and Teaching 3
การใช้ภาษาอังกฤษในทักษะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) หรือในเรื่องอื่น ๆ ได้แก่ คำศัพท์ (Vocabulary) ไวยากรณ์ (Grammar) การออกเสียง (Pronunciation) หรือแม้แต่ในเรื่องของวัฒนธรรม (Culture) เกมส์และปริศนาต่าง ๆ (Games & Puzzles) หรือเพลง (Songs) ก็ตาม ปัจจุบันสามารถเรียนรู้ได้จากเว็บไซต์ (websites) ต่าง ๆ ที่นำเสนอไว้ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งนับว่าเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาตนเองของผู้เรียนในการปฏิบัติจริง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทางภาษา โดยสามารถเลือกเรื่อง หัวข้อ ทักษะ และรูปแบบกิจกรรมที่มีอยู่อย่างหลากหลายได้ตามความ สนใจและความต้องการ
รายชื่อเว็บไซต์ที่นำเสนอในที่นี้นำมาจากแหล่งข้อมูลสำคัญหลายแหล่งด้วยกัน ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งครู-อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งนักเรียนหรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง โดยเว็บไซต์เหล่านี้สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลอย่างดีสำหรับครู-อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในการจัดเตรียมบทเรียนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา อังกฤษ ทั้งในชั้นเรียนปกติ (Classroom) และที่ใช้สำหรับศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (Self-Access Language Learning Center หรือ SALL Center) ที่กำลังเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาต่าง ๆ ในสังกัด เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาของ สอศ. ตลอดจนบุคลากรอื่นในสังกัดด้วย
ต่อไปนี้เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมข้อมูลย่อ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ 10 หัวข้อ ตามความสนใจ ดังนี้
1. แหล่งข้อมูลสำหรับผู้สอน และการพัฒนาครู (Teacher Resources and Development)
2. ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน (Listening, Speaking, Reading, and Writing Skills)
3. ศัพท์ ไวยากรณ์ และการแปล (Vocabulary, Grammar and Translation)
4. พจนานุกรม และสารานุกรม (Dictionaries & Encyclopedias)
5. ข่าว บันเทิง และเทคโนโลยี (News, Entertainment and Technology)
6. เพลง ปริศนา เกม ขำขัน และเรื่องต่าง ๆ (Songs, Puzzles, Games, Jokes and Stories)
Websites for English Language Learning and Teaching 4
7. วัฒนธรรม และการเดินทาง (Culture and Travel)
8. ความรู้ทั่วไป และความสนใจอื่น ๆ (General Knowledge and other Interests)
9. การเรียนรู้ด้วยตนเอง และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Learning and Self-Access Center -SAC)
10.การศึกษาต่อต่างประเทศ (Study Aboard)
1. แหล่งข้อมูลสำหรับผู้สอน และการพัฒนาครู (Teacher Resources and Development)
http://www.britishcouncil.org.hk/english/eltsites.htm
Teacher and student resources, authentic materials, lesson plans, and quizzes
http://www.english-forum.com/teaching.html
Lesson plans, teaching organizations, jobs, online lessons and exercises
http://member.aol.com/eskathy/esl.htm
Pronunciation, listening, vocabulary, games and news
http://eleaston.com/index.html
Authentic material, lesson plans and other information
http://www.english-forum.com/
Variety of resources and research tools
http://www.eduplace.com/main.html
Resources for English, Math, Science, Social Studies including sites for students’ tool
http://www.english-to-go.com/
Reuters’ online news, a free lesson every week with subscription
http://www.tesol.com/
English Zone for everything from reference materials to resources to chat
http://www.iteslj.org/links/
Links from planning lessons, to web authoring
http://www.etanewsletter.com/index.shtml
Lesson resources and articles
Websites for English Language Learning and Teaching 5
http://www.homestead.com/ESLflow/Index.html
Site for 3 levels: elementary, pre-intermediate and intermediate
http://www.smic.be/smic5022/teacherhandouts.htm
Worksheets of vocabulary, grammar and dictation at intermediate level and above
http://www.eslnotes.com/
Movie lessons for ESL classes
http://www.esl.about.com/homework/esl/mbody.htm
Resource for everything from grammar, TOEFL to clipart
http://www.toweroflondontour.com/kids/kidsquiz.html
Useful exercises and quizzes for kids
http://members.home.com/veeceet/index.html
Lots of quizzes and activities for ELT classes
http://www.teflfarm.com/index.html
Resources for young learners with stories, poems and quizzes
http://www.bbc.co.uk/education/dynamo/lab/quiz/quizla.htm
General knowledge of quizzes
http://www.ncrtec.ory/tools/camp/lessons.htm
Lesson plans and helpful advice incorporating pictures in your lessons
http://www.pacificient.net/~sperling/eslcafe.html
Variety of fun resources for students
http://www.freeskills.com/
Online training courses with training materials
http://www.thaispy.com
Powerful search engine for websites in Thailand and overseas both in English and Thai
http://www.englighguiz.virtualave.net/
Exercises and quizzes for English improvement
Websites for English Language Learning and Teaching 6
http://www.opiniongroup.com
Information about postgraduate studies in Thailand at both state and private universities
http://siam.to.edupro
Useful information for Master’s courses of Thai universities with their calendars
http://www.school.net.th/alice
Collection of materials for English classes
2. ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน (Listening, Speaking, Reading, and Writing Skills)
http://members.tripod.com/~towerofenglish/
For English learners with plenty of links to other sites
http://www.hio.ft.hanze.nl/thar/listen.htm
Excellent listening exercises in real audio with activities
http://www.tqjunior.advanced.org/5115/s_writing.htm
All the stages for effective writing
http://www.tqjunior.thinkquest.org/5115/s_writing.htm
Help with story writing
http://www.hio.ft.hanze.nl/thar/listen.htm
Activities to practice all skills, excellent site
http://www.englishpeak.com
Collection of exercises of English speaking skills for EFL students
http://www.englishtown.com
English exercises of a range of skills and levels
http://www.eslcafe.com
Useful activities and exercises for an improvement of communication skills
http://www.freeenglish.com
Learn free ENGLISH with online ESL resource available today
Websites for English Language Learning and Teaching 7
http://lc.ust.hk/~learn/e_listen.html
TV/radio on the WWW plus English Listening Lounge
http://lc.ust.hk/~sac/test/materials/listencont.htm
Kinds of listening and conversation materials with the advice pages
http://www.city.edu.hk/elc/sac
List of highly recommended resources for listening practice
http://www.ehq.com/li/book/
Online oral English exercises
http://www.missouri.edu/~writery
Online lessons for writing skills
http://www.English4us.com
English lessons for writing practice
http://www.owl.english.com
Collections of materials for improvement of writing skills
http://www.enterprise.powerup.com.au/html/pu/emailhow.htm
Wacky Web Tales for reading practice
http://www.hss.nu.ac.th/thai-english
English conversation practice with computer
http://www.yindii.com
Links to online English exercises and tests from around the world
http://how.to/learnenglish
Practice English skills for everyday communication
http://chaichan.go.to
Online exercises and practices for English use
http://www.v-thailand.com/Vbrain/streettalk.html
Street talk, English conversation in general practice with some glossary
Websites for English Language Learning and Teaching 8
http://www.smartghost.com
For searching principles of English use and other knowledge
3. ศัพท์ ไวยากรณ์ และการแปล (Vocabulary, Grammar and Translation)
http://www.links.nectec.or.th/services/parsit/
Translation service on the web by IT Research and Development Group of NECTEC
http://www.Learnenglish.org.uk/welcome_english.html
Games, poems and grammar for children, teens and adults at a range of levels
http://www.fis.edu/eslweb/esl/grammar/index.htm
Useful multi-choice and gap-fills with rules and explanations for grammatical exercises
http://members.home.net/englishzone/
Grammar, vocabulary, idioms, jokes, self-access materials and activities for teachers
http://www.englishclub.net/homework/index.htm
Gap-fills and exercises for various grammar points
http://www.english-forum.com/interactive/
Grammar, vocabulary and idioms for a range of levels
http://www.educationalsoftware.co.uk/
Grammar page, EFL games, tips for teachers, especially useful for self-access learning
http://www.englishclub.net/homework/index.htm
Simple activities about grammar for intermediate level
http://www.members.home.net/englishzone/
Jokes, idioms, grammar and vocabulary for intermediate level
http://member.mweb.co.th/eforyou/index.html
Grammar, vocabulary and other knowledge
http://www.hut.fi/~rvilmi/Langhelp/Grammar/
Exercises for grammar and vocabulary
Websites for English Language Learning and Teaching 9
http://thegrammarsurgery.cityu.edu.hk
Improvement of English through a grammar lesson
http://www.English4us.com
Collection of exercises for grammar and other skills
http://www.cita.ou.ca/citaopening3.htm
More exercises about grammar and others
http://www.homeworkhigh.com/english/frame.html
Answers all problems with grammar, also help with other school subjects
http://www.bbc.co.uk/education/lookandread/lar/index.htm
Listening and grammar activities, a very attractive and exciting site
http://http://sahay.hypermart.net
Tips and techniques for Photoshop, Perl and HTML, also English grammar lessons
http://www.travlang.com/languages/
Vocabulary, sound files with pronunciation and online quizzes for travelers
http://www.edunet.com/english/grammar/
English grammar, all of the usual terms and definitions with homework questions
http://www.cita.on/ca/citaopening3.htm
Slang and informal expressions
http://www.thesaurus.com/thesaurus/
Roget’s Internet thesaurus
http://www.m-w.com/cgi-bin/thesaurus
Webster online thesaurus
http://www.pacificnet.net/~sperling/quiz/
Online exercises and quizzes about idioms
http://thegrammmarsurgery.cityu.edu.hk
Grammar surgery for grammar improvement
Websites for English Language Learning and Teaching 10
http://busboy.sped.ukons.edu/~allenq/netgrammar
Net grammar with exercises and practices
http://www.thaienglish.homestead.com/
Translation service from English to Thai
http://www.marryexpress.com
Translation service for a range of languages and types of document
http://www.geocities.com/siwat-k
Teaching Thai language for foreigners
4. พจนานุกรม และสารานุกรม (Dictionaries & Encyclopedias)
http://www.awl-elt.com/dictionaries/index.html
Longman online interactive dictionary with lots of activities and ideas for all levels
http://www.dictionary.camridge.org/
Cambridge University Press dictionaries online
http://www.dictionary.com/
Different dictionaries and directories, thesaurus, and language discussion forums
http://www.microsoft.com/education/lesson/tag/encarta98.asp
Use of Encarta for English classes
http://www.voycabulary.com/
Desktop dictionary for checking meaning of words whilst surfing the net
http://www.links.mectec.or.th/lexit/
Online Thai-English and English-Thai dictionary for everyone
http://www.britannica.com
Britannica, the world’s most respected encyclopedia
http://www.yourdictionary.com
Most comprehensive, widest and deepest set of dictionaries on the web
Websites for English Language Learning and Teaching 11
http://www.infoplease.com
Online dictionary, encyclopedia, and almanac
http://www.encarta.msn.com
An all-encompassing encyclopedia, the online version of Encarta
5. ข่าว บันเทิง และเทคโนโลยี (News, Entertainment and Technology)
http://www.consortia.mhsweb.mhs.uk/Nerspap3.htm
Links for British newspapers
http://www.thepaperboy.co.uk/
Links for newspapers from all over the world
http://www.bbc.co.uk/worldservice/leamingenglish/index.shtml
Online courses, an e-mail discussion forum, and news stories section
http://www.guardianunlimited.co.uk
Newspaper site with a search facility for articles
http://www.eonline.com
Online movie, TV and music, news, information, gossip, reviews, and games
http://www.thenewspaper.org.uk/news/index.php3
Online newspaper featuring sports, news, and music for teens
http://www.thehistorynet.com
Multimedia history of well-known persons, World War ll, cultures, and much more
http://www.whatis.com
Knowledge exploration about information technology, the Internet and Computers
http://www.library.thinkquest.ory/10021/index2.shtml
Learning the basics of HTML design and authoring
http://www.ntvthai.com
Latest news, lyrics and pictures of your favorite singer
Websites for English Language Learning and Teaching 12
http://www.screamdesign.com
Latest innovations in the web design world
http://www.e-cards.com
Collection of e-cards
http://www.microsoft.com/windowsme
Latest news and information about Windows Me
http://www.pctuneup.hypermart.net
Tips and techniques for PC beginner
http://www.thaiwbi.com/
Many interesting online computer courses with certificates of completion
http://www.diamsrealm.com/
Resources for web page designers of all experience levels
http://www.wn.com
International news with an amazing collection of specialized knowledge
http://www.ugo.com/
Entertainment, shopping, playing games, listening to music, watching video clips
http://www.siamstreet.com/cards4thai/
A lot of e-cards for everybody together with your own design e-cards http://www.bhs.com/
All information about Windows NT
http://www.screensaver.com
Many categories of free screensaver
http://www.ikazz.com/
Entertainment in Thailand with latest news, films, gossips, song charts, and Box Office
http://www.thepaperboy.com/
News sources from all over the world and main international headlines in details
Websites for English Language Learning and Teaching 13
http://www.newscientist.com/
Features and news stories with sections for subscribers and for further information
http://www.thereelsite.com/
Film review site and some speculative news on the film business
http://www.laisenn.com/
Introduction to drawing cartoon with details of cartoon clubs and galleries
http://www.mtv.com
Information and entertainment from MTV
http://www16.brinkster.com/thaitips/
tips & techniques related to computer and Internet
http://www.com-th.net/
A wide variety of news, product reviews and downloadable software
6. เพลง ปริศนา เกม ขำขัน และเรื่องต่าง ๆ (Songs, Puzzles, Games, Jokes and Stories)
http://www.kidcrosswords.com/
Just as it says, and other puzzles
http://www.puzzlemaker.com/
Every kind of puzzle you can imagine
http://www.manythings.org/
Random collection of activities and puzzles
http://www.eslpartyland.com/teachers/nov/music.htm
Using music and songs in class
http://www.kissthisguy.com/
An amusing site devoted to misheard song lyrics
http://www.lyrics.com
Learn the words to your favourite songs
Websites for English Language Learning and Teaching 14
http://www.nationalgeographic.com/grimm/
Great kids’ site with the Grimm fairy tales
http://www.storyarts.org/classroom/index.html
Lesson plans and methodology and a great story library
http://www.leamenglish.org.uk/kid_frame.html
Listen to and read stories and poems by young learners
http://www.alfy.com/
Stories and theme-related activities for young kids
http://www.billibear.com
Billi Bear’s kids site with the Muzzy series of books and videos
http://www.bbc.co.uk/education/wordsandpictures/phonice.shtml
BBC phonics page
http://www.askmytutor.co.uk/
Online help, advice, cartons, and idioms
http://allaboutfrogs.org/froglnd.shtml
Games, puzzles and facts all about frogs
http://syndicate.com/
Collection of puzzles, comic strips, word games and more
http://funbrain.com/
Online games for kids
http://www.preschoolrainbow.org
Resource of rhymes and activities with young ones
http://www.rede.com/eslgames/index.htm
TESOL game paradise
http://www.elol.com
Free joke service based on your personal tastes
Websites for English Language Learning and Teaching 15
http:///www.scrabble.com
Tips to polish your skills or games to battle online in a war of words
http://www.yimpan.com/songsite/
Many lyrics from past till present and favorite songs
http://www.mercigod.cjb.net/
Thai and International MP3 songs, including MP3 players
http://englishquiz.virtualave.net
Practice English through games including crossword and hangman
7. วัฒนธรรม และการเดินทาง (Culture and Travel)
http://www.englishculture.miningco.com/culture/englishculture/msubcastle.htm
All sorts of information about English culture, from politics to paganism
http://www.library.thinkquest.org/2834/
Travel through time with Dr Klaus from the big bang onwards.
http://www.eduplace.com/tales/index.html
Camping Trip, the Box, and other thrilling stories
http://www.etour.com
Discovery of the best places to visit
http://www.koolmap.com/
Interactive maps of Bangkok, Pattaya and Hua-Hin in both Thai and English
http://www.upcomingmovies.com/
Information about tomorrow’s movies with their previews and commentary
http://www.shoppingthai.com/
Online shopping and information about travelling in Thailand and Thai food
http://www.tourthai.com/picture/
Collection of tourist spots and pictures, good places in Thailand to visit
Websites for English Language Learning and Teaching 16
http://www.asiasource.org
Cultural, economic, social, historical, and political dimensions of Asia
http://www.anurakthai.com/
The right knowledge about Thai culture
http://www.timeout.com
Huge amounts of information about the world’s greatest cities
http://www.muangthai.com
Information about food, places, culture and other interesting things in Thailand
http://www.htaiger.com/
Information of interesting provinces and travel spots
http://www.world1travel.com/
Worldwide travel directory, check for updates and useful tips or information
http://www.tourismthailand.org/
Advice for the visitors, planning a trip, festivals and events, Thai Food, province guide
8. ความรู้ทั่วไป และความสนใจอื่น ๆ (General Knowledge and other Interests)
http://www.thegoodbookguide.com/
Bookstore and lots of reviews
http://www.itools.com/research-it/
One-stop reference desk including dictionary, geography, foreing exchange
http://home.about.com/aboutuk/index.htm
U.S.-based mine of information on British culture
http://zebu.cvm.msu.edu/~dawsonbr/welcome.htm
A collection of animal trivia
http://www.nationalgeographic.com/media/world/amfacts/
Natural history trivia
Websites for English Language Learning and Teaching 17
http://www.coopsjokes.com/amz/amzindex.htm
General trivia from Bill Gates to Spam
http://www.yahooligans.com/
A search engine that provides for ‘safe surfing’
http://www.trace.ntu.ac.uk/kotn/gokids.htm
All sorts of links and ideas for kids
http://www.kids.mysterynet.com/
Stories to read and mysteries to solve, as well as scary stories and magic tricks
http://esl.about.com/library/lessons/bl_younglearners _dictation.htm
Improvement of spelling through musical dictation
http://www.apps.com
Links to business and personal finance tools, e-mail, calculators, and games
http://www.kinnaree.com/
An on-flight magazine for the Thai Airways International Public Co., Ltd.
http://www.thaipun.com/
Comprehensive overview of herbs and details of various herbs for healing modalities
http://www.108sara.com/
Literatures and knowledge of the world history or archive persons
http://www.viboon.com/
Many literatures and knowledge of the world history and archive person s
http://www.ehow.com
Finding answers to all of awkward questions
http://www.ditto.com
Collection of pictures of pop stars, animals, cars and many other interesting pictures
http://www.better-english.com/exerciselist.html
Collections of business English exercises
Websites for English Language Learning and Teaching 18
http://www.thaiparty.com
Solutions and test guidance of entrance examination for Thai and foreign institutions
http://www.geocities.com/budsba
English lessons, homepage making, useful chat room with voice through the Internet
http://www.geocities.com/XiahouDun2001
English idioms in daily life and some other interesting links
http://www.arts.chula.ac.th/miscell/it-course.htm
Training and courses in English and other foreign languages at Faculty of Arts, CU
9. การเรียนรู้ด้วยตนเอง และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Learning and Self-Access Center -SAC)
http://ec.hku.hk/automony/centres.html
Self-Access Center at Hong Kong University
http://lc.ust.hk/~sac/
Self-Access Center at the University of Science and Technology, Hong Kong
http://wed.unic.ca/hrd/hrd/halfbaked/
Hot Potatoes suit for creation of interactive exercises for the World Wide Web
http://lc.byuh.edu/CNNN/CNN-N/html
CNN Newsroom & Worldview for ESL with learning materials for teachers
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml
BBC World Service, useful resources and learning materials for students
http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/quizzes/
Self-study English quizzes for ESL students
http://www.thai2k.com/english/
Materials for self-access students with English skills
http://lc.ust.hk/~sac/test/materials/listencont.htm
Advice sheets from Self-Access Center (SAC)
Websites for English Language Learning and Teaching 19
http://l.ust.hk/~teach/tresources.html
Links to other SACs in HK and the world, online magazines and lesson plans
http://www.eviews.net
Selection of listening lessons for self-access learning
http://lc.ust.hk/~sac/advice/L1.htm
Learning strategies for successful EFL students
10. การศึกษาต่อต่างประเทศ (Study Aboard)
http://www.tutorthai.com/
Thai lessons for foreigners
http://www.gmath.com
Information and sample tests for GMath
http://www.istudentcity.com/
Information about study in U.S., from selecting a school to landing in the country
http://www.ice-interexchange.com
Apply for Thai-American exchange students to study at high schools/colleges in U.S.A.
http://education.mweb.co.th/
Some useful advice for students to study aboard
http://education.mweb.co.th/study/study.html
Recommendations for higher education in overseas
http://www.aiesectu.net
Club of exchange students under a Thammasart University Project
http://www.educationlink.th.com/
Information center and guidance for oversea studies
http://www.entranceinter.com
Information for the study of all levels in Australia, U.S., England, and New Zealand
Websites for English Language Learning and Teaching 20
http://www.thai.net/pdl
Consultation service for oversea study and institute selection
http://www.eliteinter.homestead.com
Study in U.S., England, Canada, Australia, New Zealand and other European countries
http://www.adanac-education.com
Guidance for oversea studies
http://www.Studygroupintl.com/thailandl
Suggestion of courses offered in foreign universities
http://vakom-edu.com
Study in Australia with English courses
http://www.iStudentCity.com
Information for study in U.S., chat board with Thai students in US
http://www.riannok.com
Information for the study in Australia, U.S., Canada and others
http://marcoth.com
Study in Australia, New Zealand, England, U.S., and Canada
http://www.geocities.com/StudyInNewZealand
Study in NZ for high school, vocational education, undergraduate & postgraduate levels
http://www.geocities.com/siwat-k
Study in foreign countries and visa application
http://www.providence-edu.com
Advice for English language learning and teaching of all levels, oversea study
Websites for English Language Learning and Teaching 21
ท้ายนี้หวังว่าเว็บไซต์ที่รวบรวมไว้ข้างต้น จะสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และขอฝากข้อคิดประการหนึ่งไว้ว่าไม่มีสื่อใดหรือแม้แต่แนววิธีสอนใดที่ดีที่สุด เพียงแต่ว่าเราจะเลือกสิ่งใดใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา เหตุการณ์ สภาพผู้เรียน (ในที่นี้ได้แก่ ระดับความสามารถ ความสนใจ และความต้องการ เป็นต้น) รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนด้วย ดังนั้นจึงขอเสนอแนะวิธีที่เรียกว่า eclectic approach คือวิธีผสมผสาน กล่าวคือการเลือกใช้ในสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสถานการณ์ อย่างไรก็ตามในเรื่องสื่อที่ใช้นั้น ผู้เรียนในปัจจุบันมักนึกถึงการใช้สื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแปลกใหม่อยู่เสมอ โดยคาดหวังที่จะได้ใช้ ได้เรียน ได้ลอง ได้เห็น ได้สัมผัส หรือได้ฝึกปฏิบัติ โดยเฉพาะสื่อที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่ซ้ำซากจำเจอยู่แต่รูปแบบเดิม ๆ ที่ไม่น่าสนใจ
ดังนั้นสื่อที่คัดเลือกหรือนำมาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เหล่านี้ น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างดี ด้วยความหวังที่ว่าวันหนึ่งจะได้เห็นนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาของเรา มีความสนใจในการเรียน และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น
Websites for English Language Learning and Teaching 22
บรรณานุกรม
IT Corner: Useful ELT Websites. Thai TESOL Newsletter. Vol. 14 No. 2 July 2001,
pp. 44-79.
สุรพล แย้มอุทัย. 2544. เซียนท่องเว็บ: ดัชนีรวมเว็บที่มากที่สุดที่มีมาในเมืองไทย. Vol. 2.
กรุงเทพ ฯ: สำนักพิมพ์ทัชมีเดีย.
วารสาร Loxinfo Family เพื่อสมาชิกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของล็อกอินโฟ. ปีที่ 1 (2543) ฉบับที่ 4-8
และปีที่ 2 (2544) ฉบับที่ 9-14 .
Hong Kong University of Science and Technology (HKUST). WWW Resources for Self-Access Listening.
City University of Hong Kong. Self-Access Center. The User’s Guide for Students.
-------------------

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)