ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สุพจน์ พันธ์ทิพย์

โรงเรียนบ้านท่านุ่น

คำอธิบายชั้นเรียน

อิสลามศึกษา......เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านท่านุ่นที่เรียนวิชานี้เท่านั้น