homeโปรแกรมระยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางธุรกิจ
personperson_add
โปรแกรมระยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางธุรกิจ

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมระยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5200

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การคำนวณและการเขียน  โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับค่าร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ การวัดความเชื่อมั่น และเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก เช่น ไดสแควร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)