homeการบริหารทัพยากรองค์กร
person
การบริหารทัพยากรองค์กร

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารทัพยากรองค์กร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5201

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความเป็นมนุษย์และชีวิตในทัศนะทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา มนุษย์กับสังคม แนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีการศึกษานอกสถานที่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)