การบริหารทัพยากรองค์กร

คำอธิบายชั้นเรียน

ความเป็นมนุษย์และชีวิตในทัศนะทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา มนุษย์กับสังคม แนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีการศึกษานอกสถานที่