homeการบริหารทัพยากรองค์กร
personperson_add
การบริหารทัพยากรองค์กร

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารทัพยากรองค์กร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5201

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความเป็นมนุษย์และชีวิตในทัศนะทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา มนุษย์กับสังคม แนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีการศึกษานอกสถานที่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)