เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารทัพยากรองค์กร

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความเป็นมนุษย์และชีวิตในทัศนะทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา มนุษย์กับสังคม แนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีการศึกษานอกสถานที่