นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 9 ห้อง 1

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนในวิชา  การเมืองและนโยบายสาธารณะ  บทที่  12 การสืบต่อ และยุตินโยบาย