เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 9 ห้อง 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเรียนการสอนในวิชา  การเมืองและนโยบายสาธารณะ  บทที่  12 การสืบต่อ และยุตินโยบาย