homeนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 9 ห้อง 1
personperson_add
นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 9 ห้อง 1

ผู้สอน
นาง พาที ชัยนิลพันธุ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 9 ห้อง 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5202

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนในวิชา  การเมืองและนโยบายสาธารณะ  บทที่  12 การสืบต่อ และยุตินโยบาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)