เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัด(Pre-test Chinese)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แบบเรียนชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CHN2102  ภาษาจีนระดับต้น 4 และ CHI1106 ภาษาจีน 6  

เนื้อหาหลักๆคือ

- อธิบายความรู้พื้นฐานในการออกเสียงภาษาจีน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับอักษรจีน

- สอนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน เปรียบเทียบ

- สามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้งานในชีวิตจริงได้ทันที