INFO255 การจัดการและออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์-22/31


ผู้สอน
Thongrob Auxsorn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
INFO255 การจัดการและออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์-22/31

Class ID
52056

Class Code
INFO255

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

    การจัดการและออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติเทคนิคการจัดการอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดการเส้นทางของข้อมูล การจัดการความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์รายวิชา

    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการทำงานของระบบเครือข่ายประเภทต่างๆ เรียนรู้การใช้ทรัพยากรต่างๆ บนระบบเครือข่าย และสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และสามารถออกแบบระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายรายวิชา

    - เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานของระบบเครือข่าย
    - เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการติดตั้งระบบเครือข่าย
    - เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองและฝึกทักษะในการใช้งานระบบเครือข่ายและออกแบบ
    - เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงโครงสร้าง และการทำงานของระบบเครือข่ายและการออกแบบ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)