การสร้างชิ้นงานแอนิเมชั่นเบื้องต้นด้วย Adobe Flash CS3

คำอธิบายชั้นเรียน

สื่อประเภทแอนิเมชั่นในปัจจุบันนั้น  เข้าช่วยในการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก  เพราะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ  ช่วยให้นักเรียนสามารถจดจำบทเรียน  ดึงดูดความสนใจ หากนักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานด้านแอนิเมชั่นได้ด้วยตัวเองยิ่งจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจ  เห็นความสำคัญของตัวเองและผู้อื่น  เป็นผลงานที่จะทำให้นักเรียนสามารถสร้างงานด้านอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย