MSC BCOM Final Project

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงงานจบของนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน