ห้องเรียนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนวิชา กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ของนักศึกษานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2