ห้องเรียนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนวิชา กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ของนักศึกษานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2