ภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาหนึ่งที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่่ ๕๕/๒