homeการเมืองและนโยบายสาธารณะ คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์การปกครอง
personperson_add
การเมืองและนโยบายสาธารณะ คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

ผู้สอน
นาย วิรัตน์ รัตนสิงห์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเมืองและนโยบายสาธารณะ คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5227

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ตัวแบบเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 

  ตัวแบบ หมายถึง กรอบแนวคิดพื้นฐานของสิ่งที่เป็นจริงของปรากฏการณืใดปรากฏการณ์หนึ่ง เพื่อใช้อธิบายเหตุการณ์ในรูปแบบที่ปรากฏให้เห็นว่าอะไรเกิดขึ้น ทำไมจึงเกิดสิ่งนั้น และสิ่งนัันจะก่อผลอะไรต่อไป ตัวแบบมักแสดงความสัมพันธ์ที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่าง ทฤษฏีส่วนใหญ่มักถูกพัฒนามาจากตัวแบบที่ได้รับการทดสอบแล้ว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)