เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเมืองและนโยบายสาธารณะ คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ตัวแบบเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 

  ตัวแบบ หมายถึง กรอบแนวคิดพื้นฐานของสิ่งที่เป็นจริงของปรากฏการณืใดปรากฏการณ์หนึ่ง เพื่อใช้อธิบายเหตุการณ์ในรูปแบบที่ปรากฏให้เห็นว่าอะไรเกิดขึ้น ทำไมจึงเกิดสิ่งนั้น และสิ่งนัันจะก่อผลอะไรต่อไป ตัวแบบมักแสดงความสัมพันธ์ที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่าง ทฤษฏีส่วนใหญ่มักถูกพัฒนามาจากตัวแบบที่ได้รับการทดสอบแล้ว