homeการเมืองและนโยบายสาธารณะ คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์การปกครอง
person
การเมืองและนโยบายสาธารณะ คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

ผู้สอน
นาย วิรัตน์ รัตนสิงห์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเมืองและนโยบายสาธารณะ คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5227

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ตัวแบบเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 

  ตัวแบบ หมายถึง กรอบแนวคิดพื้นฐานของสิ่งที่เป็นจริงของปรากฏการณืใดปรากฏการณ์หนึ่ง เพื่อใช้อธิบายเหตุการณ์ในรูปแบบที่ปรากฏให้เห็นว่าอะไรเกิดขึ้น ทำไมจึงเกิดสิ่งนั้น และสิ่งนัันจะก่อผลอะไรต่อไป ตัวแบบมักแสดงความสัมพันธ์ที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่าง ทฤษฏีส่วนใหญ่มักถูกพัฒนามาจากตัวแบบที่ได้รับการทดสอบแล้ว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)