homeE-Commerce
person
E-Commerce

ผู้สอน
นางสาว ณัฐาศิริ เชาว์ประสิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
E-Commerce

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5230

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยบนเว็บสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้นแบบธุรกิจเชิงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทางการตลาด การซื้อการขาย และการโฆษณา ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)