วิชาภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้น ปวช.1  ให้ผู้เรียนได้รู้ เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย