การเงินธุรกิจ (Business Finance)

คำอธิบายชั้นเรียน

  • ศึกษาความหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ ขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงิน รูปแบบของธุรกิจและ การภาษีอากร ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงิน หลักเกณฑ์การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและงบลงทุน มูลค่าของเงิน โครงสร้างทางการเงิน และวิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ