เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเงินธุรกิจ (Business Finance)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  • ศึกษาความหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ ขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงิน รูปแบบของธุรกิจและ การภาษีอากร ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงิน หลักเกณฑ์การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและงบลงทุน มูลค่าของเงิน โครงสร้างทางการเงิน และวิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ