homeการเงินธุรกิจ (Business Finance)
person
การเงินธุรกิจ (Business Finance)

ผู้สอน
อาจารย์ พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเงินธุรกิจ (Business Finance)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5244

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำอธิบายวิชา
  • ศึกษาความหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ ขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงิน รูปแบบของธุรกิจและ การภาษีอากร ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงิน หลักเกณฑ์การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและงบลงทุน มูลค่าของเงิน โครงสร้างทางการเงิน และวิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)