การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)

คำอธิบายชั้นเรียน

  • ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไป วิธีการทำงบประมาณรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลและครอบครัว การออม การลงทุน การซื้อสินค้าผ่อนส่ง การลงทุนในที่อยู่อาศัย การประกันภัยต่าง ๆ รวมทั้งบทบาทสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์กับการเงินของบุคคล