เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  • ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไป วิธีการทำงบประมาณรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลและครอบครัว การออม การลงทุน การซื้อสินค้าผ่อนส่ง การลงทุนในที่อยู่อาศัย การประกันภัยต่าง ๆ รวมทั้งบทบาทสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์กับการเงินของบุคคล