รายวิชาที่ 1 การวิเคราะห์ข้อสอบ โดยการใช้โปรแกรม Evana


ผู้สอน
นาย สมศักดิ์ วันโย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 20 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชาที่ 1 การวิเคราะห์ข้อสอบ โดยการใช้โปรแกรม Evana

Class ID
52458

Class Code
001

สถานศึกษา
สพป.บึงกาฬ
คำอธิบายวิชา

การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบจะให้ดีและถูกต้อง จะต้องตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบเป็นรายข้อและตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบเป็นรายข้อ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบคุณภาพคือความยากของข้อสอบ อำนาจจำแนกของข้อสอบและมีความเที่ยงตรง เชื่อมั่น การวิเคราะห์ข้อสอบจึงมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบแต่ละข้อ ซึ่งพิจารณาตามความยากง่าย ระดับอำนาจจำแนกตลอดจนประสิทธิภาพของตัวลวง แล้วจึงคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพตามที่ต้องการเพื่อใช้ทดสอบต่อไป การจัดทำโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อสอบ กลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อที่จะได้ศึกษาวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนของนักเรียนและเพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปปรับปรุงในการจัดทำแบบทดสอบให้ได้มาตรฐานที่ดีต่อไป การจัดทำโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและผู้ที่สนใจศึกษาและนำไปพัฒนาการวิเคราะห์ข้อสอบต่อไป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)