เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานการเงิน (Uses of Computer in Finance)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  • ศึกษาคำสั่งและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการคำนวณที่ใช้ในสำนักงาน ทั้งงานทางการเงิน การคำนวณอัตราดอกเบี้ย การวิเคราะห์ทางการเงิน การประเมินการลงทุน อัตราส่วนทางการเงิน การระบุเป้าหมายการลงทุน หรือโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านการเงินที่นิยมในองค์กรธุรกิจปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติงานโปรแกรมสำนักงานทางด้านคำนวณ หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในสำนักงานที่เป็นที่นิยมในองค์กรธุรกิจปัจจุบันและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานทางการเงิน