MGM0504 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1/2563


ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
MGM0504 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1/2563

Class ID
52659

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำอธิบายวิชา

ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์การ โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำฮารด์แวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลสำนักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาองค์การ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)