โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (BIS0611) กศบท 1-63


ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 11 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (BIS0611) กศบท 1-63

Class ID
52666

Class Code
BIS0611

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำอธิบายวิชา
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) Data Structures and Algorithms

                *******วิชาบังคับก่อน :BIS0605การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น*********

โครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น ลิสต์ สแตก ต้นไม้ กราฟ เซ็ต การเรียงลำดับข้อมูลด้วยอัลกอริทึมแบบ บับเบิล การแทรก เชลล์ ฮีพควิกการค้นหาด้วยอัลกอริทึมแบบตามลำดับ แบบไบนารี โครงสร้างต้นไม้และการดำเนินการกับข้อมูลในโครงสร้างต้นไม้ โครงสร้างกราฟและการดำเนินการกับข้อมูลในโครงสร้างกราฟ การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมภาษาที่กำหนดเขียนโปรแกรมประยุกต์โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาในงานธุรกิจ

Types of data structure such as lists, stacks, trees, graphs, sets, sorting algorithmsincludingbubble, insertion, shell, heap, quick, searching with algorithms includingbinary, hash,tree structure, and operation of the data in the document tree,graph structures and operations on the data in the graph,the application of data structures to solve problems in business


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)