การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (คอม 54)

คำอธิบายชั้นเรียน

คะแนนเก็บ 20 คะแนน

  • จิตอาสา  5 คะแนน
  • รายงาน/การบ้าน 15 คะแนน (รวมการมาเรียน) ขาดได้ไ่ม่เกิน 3 ครั้ง 

คะแนนกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนปลายภาค 60 คะแนน