การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญและหลักการดำเนินงาน การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข ปฏิญาสากลว่าด้วยสิทธิของผู้บริโภคอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย สารเสพติด สถานบริการสุขภาพ หลักการเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย สารเสพติด และสถานบริการสุขภาพ การโฆษณา การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุขของประเทศไทย