เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญและหลักการดำเนินงาน การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข ปฏิญาสากลว่าด้วยสิทธิของผู้บริโภคอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย สารเสพติด สถานบริการสุขภาพ หลักการเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย สารเสพติด และสถานบริการสุขภาพ การโฆษณา การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุขของประเทศไทย