หลักและการปฏิบัติทางวาทนิเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาว่าด้วยหลักการสื่อสารด้วยการพูดทุกระดับ และการฝึกปฏิบัติเพื่อการเป็นผู้พูด ผู้ฟัง และเป็นนักสื่อสารที่ดี

ใช้ตัวบุคคลเป็นสื่อ หรือประกอบสื่ออื่นๆ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ