homeวิชาสัมมนาบัญชีการเงินและมาตรฐานการบัญชี
personperson_add
วิชาสัมมนาบัญชีการเงินและมาตรฐานการบัญชี

ผู้สอน
person
นาย พิเชษฐ์ ตั้งสงค์ไพบูลย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาสัมมนาบัญชีการเงินและมาตรฐานการบัญชี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5273

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

 

ประกาศเรื่อง ชั้นเรียนวิชาสัมมนาบัญชีการเงินและมาตรฐานการบัญชี

การเรียนวิชานี้ 

1.     นักศึกษาทุกคนต้องเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง มีคะแนนให้ 20 คะแนน

2.     นักศึกษาทุกคนต้องจัดทำรายงานกลุ่มส่ง มีคะแนนให้ 20 คะแนน นักศึกษาต้องเข้าสืบคืนข้อมูลมาตรฐานการบัญชีจาก

        Website ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.     นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบปลายภาค มีคะแนนให้ 60 คะแนน รวม 100 คะแนน

การติดต่อผู้สอน

โทร. 0873211665

Email:pitung@rc.ac.th

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ

1.            สำเนา มคอ.3 วิชาสัมมนาบัญชีการเงินและมาตรฐานการบัญชี

2.            รับฟังการบรรยายหัวข้อมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญ

3.            ร่วมอภิปรายกลุ่มในหัวข้อที่รับมอบหมาย

4.            ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก Website ที่เกี่ยวข้อง

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)