เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาสัมมนาบัญชีการเงินและมาตรฐานการบัญชี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

 

ประกาศเรื่อง ชั้นเรียนวิชาสัมมนาบัญชีการเงินและมาตรฐานการบัญชี

การเรียนวิชานี้ 

1.     นักศึกษาทุกคนต้องเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง มีคะแนนให้ 20 คะแนน

2.     นักศึกษาทุกคนต้องจัดทำรายงานกลุ่มส่ง มีคะแนนให้ 20 คะแนน นักศึกษาต้องเข้าสืบคืนข้อมูลมาตรฐานการบัญชีจาก

        Website ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.     นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบปลายภาค มีคะแนนให้ 60 คะแนน รวม 100 คะแนน

การติดต่อผู้สอน

โทร. 0873211665

Email:[email protected]

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ

1.            สำเนา มคอ.3 วิชาสัมมนาบัญชีการเงินและมาตรฐานการบัญชี

2.            รับฟังการบรรยายหัวข้อมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญ

3.            ร่วมอภิปรายกลุ่มในหัวข้อที่รับมอบหมาย

4.            ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก Website ที่เกี่ยวข้อง