homeการผลิตและการดำเนินงาน ปี55
person
การผลิตและการดำเนินงาน ปี55

ผู้สอน
นางสาว พิมพ์วิไล วงษ์ทองแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การผลิตและการดำเนินงาน ปี55

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5274

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 รายงาน   20   คะแนน

สอบกลางภาค 20 คะแนน

สอบปลายภาค 60 คะแนน

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)