เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การผลิตและการดำเนินงาน ปี55

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 รายงาน   20   คะแนน

สอบกลางภาค 20 คะแนน

สอบปลายภาค 60 คะแนน