homeบัญชี 55
personperson_add
บัญชี 55

ผู้สอน
person
นางสาว ลักษณา สุมาลัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
บัญชี 55

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5275

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คะแนนเก็บ        20  คะแนน

                     Test      10     คะแนน

                      เวลาเรียน  5   คะแนน

                      Work        5   คะแนน

สอบกลางภาค   20  คะแนน

สอบปลายภาค   60 คะแนน

ขาด ลา มาสาย  หักคะแนนแน่นอน

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)