เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บัญชี 55

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คะแนนเก็บ        20  คะแนน

                     Test      10     คะแนน

                      เวลาเรียน  5   คะแนน

                      Work        5   คะแนน

สอบกลางภาค   20  คะแนน

สอบปลายภาค   60 คะแนน

ขาด ลา มาสาย  หักคะแนนแน่นอน